• دانلود کتاب راهنمای زنان برای سرمایه گذاری موفق: دستیابی به
 • دانلود کتاب اقتصاد ابرها ، سیستم ها ، شبکه ها و سرویس ها
 • بازاریابی همدلانه : چگونه نیازهای احساسی مشتریان خود را تامین
 • دانلود کتاب راهنمای مشتری: تبدیل بازخورد مشتری به محصولات موفق
 • دانلود کتاب اقتصادهای کوچک ، ویرایش جهانی
 • دانلود کتاب آموزش مفاهیم ابتدائی اقتصاد
 • دانلود کتاب چگونه یک بیزینس خلاق را ایجاد کنیم ؟
 • دانلود کتاب مبانی حقوقی استخدام
 • دانلود کتاب آموزش قوانین قراردادها
 • دانلود کتاب آموزش مدلسازی بازرگانی برای مبتدیان
 • دانلود کتاب آمارشناسی تصمیم های آگاهانه با داده
 • دانلود کتاب اخلاق کسب و کار: تصمیم گیری برای تمامیت شخصی و
 • دانلود کتاب پژوهش در دنیای کسب و کار
 • دانلود کتاب عملیات و مدیریت زنجیره تامین
 • دانلود کتاب طراحی برای شادی، مزایای طراحی مثبت بر روی کاربر و
 • دانلود کتاب کسب و کار بین الملل
 • دانلود کتاب مدیریت بازاریابی جهانی ویرایش هفتم
 • دانلود کتاب اقتصاد خرد
 • دانلود کتاب اقتصاد مهندسی
 • دانلود کتاب آموزش و تمیرنات SAP GTS
 • دانلود کتابمدیریت اقتصادی و معماری سازمانی
 • دانلود کتاب بازاریابی و مارکتینگ
 • دانلود کتاب آموزش ایجاد آمار کسب و کار با SAS
 • دانلود کتاب مبانی اقتصاد خرد - ویرایش هفتم